Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Informacje o kandydatce - prosimy opisać pani zaangażowanie i rolę w obszarach związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

  Prosimy o zamieszczenie krótkiego opisu działania (produkt, usługa, akcja)

  Jaka jest skala problemu?

  Jakie działania pani podejmuje/podjęła, by rozwiązać problem?

  Jaki jest cel i zasięg podjętych działań - w jaki sposób odpowiadają na problem?

 3. Ile osób objętych jest pomocą w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu?

  Proszę wskazać grupę docelową (kto jest klientem/ beneficjentem) realizowanych przedsięwzięć.

  Prosimy o przedstawienie rezultatów przedsięwzięcia, np. wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, dostęp do informacji, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu, etc.

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1).

  Pobierz +
  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (PDF)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa pełne lata finansowe (PDF) (maksymalnie 3 pliki)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film przedstawiający organizację i/lub opisujący podjęte przedsięwzięcia w ramach wspierania rodziców i ich dzieci. (do 90 sekund)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.