POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY
Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

wersja z dnia 22.01.2024

 

 

Informacje ogólne

1. [Serwis] Serwis pod adresem www.bizneswomanroku.pl jest prowadzony przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie i służy organizacji Konkursu Bizneswoman Roku (dalej także jako: „Konkurs”), poświęconemu wzmacnianiu i docenianiu roli kobiet w życiu gospodarczym oraz biznesowym Polski.

2. [Polityka] Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) przedstawia informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie.

3. [Administrator] Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa) wpisana do rejestru stowarzyszeń i fundacji oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653164, z którym możesz skontaktować się pod adresem email: konkurs@bizneswomanroku.pl.

4. [Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych] Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

5. [Informacje o Użytkownikach] Serwis przetwarza informacje o osobach odwiedzających Serwis, w tym korzystających z funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu lub wprowadzeniu danych w dostępnych w Serwisie formularzach (dalej: „Użytkownicy”):

– dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji e-mailowej;
– zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
– dotyczące ich aktywności w Serwisie i gromadzone w logach serwera, w tym parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) w zakresie niezbędnym do administrowania Serwisem; dane te nie służą identyfikacji użytkowników.

6. [Bezpieczeństwo] Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

7. [Dobrowolność] Serwis zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych w serwisie bizneswomanroku.pl

1. [Dobrowolność] Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Brak podania danych osobowych w formularzu nominacji oraz w formularzu zgłoszenia będzie skutkował jednak nieprzyjęciem nominacji lub zgłoszenia.

2. [Nominacje] Dane osobowe osoby nominowanej przekazane nam w formularzu nominacji są przez nas przetwarzane w celu organizacji Konkursu Bizneswoman Roku, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia nominacji. Będziemy przechowywać te dane do czasu przesłania przez nominowaną formularza zgłoszeniowego online, a jeżeli nie zdecyduje się na wzięcie udziału w Konkursie, będziemy je przechowywać do czasu zakończenia XV Edycji Konkursu Bizneswoman Roku.

3. [Zgłoszenie do Konkursu w Kategoriach Otwartych] Dane osobowe przekazane nam w formularzu zgłoszenia w kategoriach otwartych (Biznes Roku i jego podkategorie, Startup Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Organizacja Dostępna Osobom ze Szczególnymi Potrzebami są przez nas przetwarzane w celu organizacji i promocji Konkursu Bizneswoman Roku, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Będziemy przechowywać te dane przez okres organizacji Konkursu Bizneswoman Roku.

4. [Zgłoszenie do Konkursu w Kategoriach Zamkniętych] Dane osobowe przekazane nam w formularzu zgłoszenia w kategoriach zamkniętych Female Champion of Change, Male Champion of Change są przez nas przetwarzane w celu organizacji i promocji Konkursu Bizneswoman Roku, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz publicznie dostępnego adresu e-mail w Kategoriach Zamkniętych Inspiratorka Roku, Edukatorka Młodego Pokolenia, Wpływowy Głos, Liderka w Branży HoReCa lub w odniesieniu do nagrody specjalnej Fundacji są przez nas przetwarzane w celu organizacji i promocji Konkursu Bizneswoman Roku, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wobec którego to przetwarzania osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw. Będziemy przechowywać te dane przez okres organizacji Konkursu Bizneswoman Roku.

5. [Komunikacja emailowa] Dane osobowe w postaci adresów e-mail podanych w formularzach zgłoszeniowych lub pozostałych osób biorących udział w Konkursie przetwarzamy także w celu informowania uczestników Konkursu Bizneswoman Roku o przebiegu Konkursu, jego wynikach, wydarzeniach związanych z Konkursem oraz kolejnych edycjach Konkursu na podstawie uzasadnionego interesu administratora w postaci informowania uczestników Konkursu o nim (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Okres przechowywania tych danych określają postanowienia Polityki prywatności w odniesieniu do danego sposobu przekazania danych (pkt. 3-4 powyżej).

6. [Newsletter] Dane osobowe przekazane nam w celu zapisu do newslettera (formularz zapisu do newslettera, formularz zgłoszeniowy) są przez nas przetwarzane w celu przesyłania newslettera Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w którym przekazujemy wiedzę biznesową, zawodową i psychologiczną, informacje o wydarzeniach, które organizujemy i nowościach w serwisach sukcespisanyszminka.pl, sukcestoja.pl i bizneswomanroku.pl oraz informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Będziemy przechowywać te dane przez okres prowadzenia newslettera lub do czasu cofnięcia zgody.

7. [Marketing podmiotów trzecich] Dane osobowe w postaci adresu email przekazane nam w formularzach zgłoszeniowych mogą być przekazane Partnerom XV Edycji Konkursu Bizneswoman Roku wskazanym na stronie www.bizneswomanroku.pl w celu przesłania na ten adres email oferty handlowej wyłącznie na podstawie udzielonej zgody na otrzymywanie materiałów od Partnerów zawierających informacje handlowe (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Na podstawie tak udzielonej zgody Administrator jest również uprawniony do przesyłania informacji handlowych dotyczących wskazanych Partnerów na podany adres email. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator niezwłocznie powiadomi o cofnięciu wszystkich Partnerów XV Edycji Konkursu Bizneswoman Roku w celu konieczności zaprzestania przesyłania wskazanych wyżej treści na podany adres email. Dane te będą przetwarzane we wskazanym celu do czasu cofnięcia zgody.

8. [Osoby zalogowane] Dane osobowe osób logujących się do serwisu bizneswomanroku.pl (imię, nazwisko, email, identyfikator internetowy) na podstawie przygotowanych przez Administratora danych do logowania przetwarzamy w celu organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu Bizneswoman Roku i wyświetlania niezbędnych informacji, w tym oświadczeń i odbierania oświadczeń od użytkownika związanych z Konkursem na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. Będziemy przechowywać te dane przez okres organizacji Konkursu Bizneswoman Roku.

9. [Odbiorcy danych] Przekazane nam dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Jako Administrator danych możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np. w ramach obsługi informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy.

Dane przekazywane przez użytkowników Serwisu lub w ramach komunikacji lub przekazywania informacji Administrator ma prawo ponadto przekazywać tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do realizacji celu przetwarzania, w tym usług informatycznych i związanych z organizacją i promocją Konkursu Bizneswoman Roku.

Dane przekazane w formularzach zgłoszeniowych, z uwagi na charakter Konkursu i treść Regulaminu, będą przekazywane, w zależności od kategorii konkursowej członkom Lóż Ekspertów, Jury Konkursu i Jury Specjalnych.

Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi w formularzach przetwarzamy również:

1. [Komunikacja] Dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w celach archiwizacyjnych. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

2. [Social media] Dane użytkowników, którzy wchodzą z nami w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez nas konta lub dodanie się do wydarzenia. Poprzez interakcje możemy mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przekażesz nam w wiadomości lub komentarzu. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane te przechowujemy jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

3. [Media] Dane identyfikacyjne i kontaktowe dziennikarzy oraz wydawców i osób współpracujących z nami przy różnych projektach, które pozyskaliśmy bezpośrednio od nich, redakcji lub z publicznie dostępnych źródeł oraz dane osób komunikujących się z nami w zakresie realizacji projektów lub organizacji wydarzeń. Dane te przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci informowania o działalności Fundacji przez okres działalności Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji i przekazywania informacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

4. [Uczestnicy Gali] Dane identyfikacyjne uczestników Gali (imię i nazwisko) organizowanej w ramach XV Edycji Konkursu Bizneswoman Roku, niezbędne do realizacji celu w postaci organizacji Konkursu. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do organizacji Gali i weryfikacji listy uczestników pod względem udzielonych zaproszeń. Dane te przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci organizacji Konkursu przez okres jego organizacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane te możemy przekazywać jedynie w wyżej wskazanym celu podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do organizacji Gali.

5. [Wizerunek] Wizerunek uczestników Gali organizowanych w ramach XV Edycji Konkursu Bizneswoman Roku przetwarzany w celu prowadzenia relacji fotograficznej i wideo na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w przypadku ujęcia wizerunku uczestnika jako szczegółu całości jaką jest wydarzenie oraz na podstawie udzielonej zgody w przypadku pozowania uczestnika na ściance. Pozowanie uczestnika na ściance jest dobrowolne i rozumie się jako udzielenie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie przed cofnięciem. Dane w postaci wizerunku będą przechowywane przez okres działania Fundacji, a w przypadku cofnięcia zgody, do czasu jej cofnięcia. Dane te możemy rozpowszechniać w naszych kanałach social media oraz innych mediach i przekazywać podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji celu prowadzenia relacji fotograficznej i wideo.

Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu użytkownika

1. [Cookies] W Serwisie korzystamy z plików cookies. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. [Cele wykorzystywania cookies] Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu,
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Administrator korzysta w Serwisie z następujących plików cookies:

Rodzaj pliku cookie

Nazwa pliku cookie Dostawca Funkcja

Czas przechowywania

Analityczny _ga google.com

(Google Analytics)

Służy do liczenia ilości odwiedzin stron Serwisu 2 lata
Analityczny _gid google.com

(Google Analytics)

Służy do liczenia ilości odwiedzin stron Serwisu 1 dzień
Analityczny _gat_gtag_UA_34374186_1 google.com

(Google Analytics)

Służy do przechowywania unikalnego ID użytkownika 1 minuta
Analityczny _ga_1S2E04H5ZC google.com

(Google Analytics)

Służy do liczenia ilości odwiedzin stron Serwisu 1 rok
Konieczny PHPSESSID www.bizneswomanroku.pl Służy do gromadzenia informacji w formularzach zgłoszeniowych Przez czas sesji
Marketingowy _fbp Facebook.com Przechowuje i śledzi wizyty w witrynach internetowych 7 dni
Konieczny cookiesToRemove www.bizneswomanroku.pl Usunięcie cookies Przez czas sesji
Analityczny last_pysTrafficSource PixelYourSite Umożliwia wtyczce śledzenie ostatniego źródła ruchu 7 dni
Analityczne last_pys_landing_page PixelYourSite Umożliwia wtyczce śledzenie ostatniej strony docelowej 7 dni
Analityczne pbid PixelYourSite Pozwala wtyczce na przypisanie external_id użytkownikom, poprawiając wydajność zdarzeń API. 210 dni
Analityczne pysTrafficSource PixelYourSite Umożliwia wtyczce śledzenie źródła ruchu 7 dni
Analityczne pys_first_visit PixelYourSite Konfiguruje typ raportów WooCommerce, które wtyczka będzie śledzić 7 dni
Analityczne pys_landing_page PixelYourSite Umożliwia wtyczce śledzenie ostatniej strony docelowej 7 dni
Analityczne pys_session_limit PixelYourSite Pozwala wtyczce skonfigurować czas trwania sesji wykorzystywanej do raportów WooCommerce i EDD 1 godzina
Analityczne pys_start_session PixelYourSite Umożliwia wtyczce rozpoczęcie sesji wykorzystywanej do raportów WooCommerce i EDD Przez czas sesji

3. [Wyłączenie cookies] Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie z poziomu przeglądarki internetowej lub w oknie pozwalającym na zarządzanie ustawieniami cookies udostępnianym w Serwisie (manager plików cookies dostępny jest z poziomu stopki strony pod oznaczeniem „Ustawienia plików cookies”).

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

4. [Wykorzystywanie cookies] Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów wskazanych w niniejszej Polityce.

5. [Statystyki] Gromadzimy anonimowe dane dotyczące odwiedzin na naszych stronach i analizujemy je korzystając z Google Analytics. Narzędzie to nie udostępnia nam danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. 

6. [Zarządzanie reklamami] W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. [Profilowanie] W Serwisie dokonywane jest profilowanie w zakresie wyświetlania użytkownikowi dopasowanych do niego treści, które jednak nie prowadzi do podejmowania decyzji ze skutkiem prawnym dla użytkownika.

8. [Blokowanie] W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

Logi serwera

1. [Administrowanie Serwisem] Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

2. [Zasoby] Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące informacje, wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem:

– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.

Twoje Prawa

1. [Bezpieczeństwo] Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

2. [Transfer danych poza EOG] W zakresie przetwarzania danych z wykorzystaniem usług Google dane te mogą w tym zakresie być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w odniesieniu do przekazania danych do Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i USA uznaje się, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, że stopień ochrony danych osobowych w tych państwach jest odpowiedni, a w odniesieniu do pozostałych państw, w których w ramach usług Google może dochodzić do przetwarzania danych, stosowane są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony.

3. [Prawa jednostki] W stosunku do wszystkich podanych danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, masz prawo do:

– uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących ci praw, udzielonej w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,

– niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że została wyrażona wyraźna zgoda lub pozwalają na to przepisy praw lub jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy,

– cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywało się na tej podstawie,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO,

– dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych, w szczególności o celach, kategoriach przetwarzania, odbiorcach i okresie przechowywania danych,

– sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

– usunięcia danych osobowych (chyba że zachodzą przesłanki z art. 17 RODO umożliwiające dalsze przetwarzanie danych, np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

– przenoszenia danych tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych jej dotyczące, które zostały nam przez Ciebie dostarczone, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

– poznania źródła danych, gdy dane nie zostały zebrane od Ciebie,

– wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

4. [Kontakt] W zakresie ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: konkurs@bizneswomanroku.pl lub pod adresem Inspektora Ochrony Danych: iod@sukcespisanyszminka.pl

5. [Zmiana Polityki prywatności] Administrator może dokonywać zmian lub aktualizacji w Polityce prywatności, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa, wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych lub zmian w Serwisie. Zmiana Polityki prywatności wejdzie w życie każdorazowo w terminie 14 dni od opublikowania ostatniej wersji.