REGULAMIN KONKURSU
Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku

XV EDYCJA

 

POBIERZ Regulamin tutaj!

§ 1 Organizacja Konkursu „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku” 2023

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji, warunki uczestnictwa oraz przebieg XV Edycji Konkursu „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku” (dalej jako: Regulamin).

1.2. Konkurs „Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku” (dalej jako: Konkurs Bizneswoman Roku, Konkurs) to pierwszy ogólnopolski, biznesowy konkurs dla przedsiębiorczych kobiet, działających w obszarze biznesu, nauki, działań społecznych, kultury i sztuki, a także liderek i liderów wspierających kobiety w biznesie oraz budowanie polityki różnorodności, który służy wzmacnianiu i docenianiu roli kobiet w życiu gospodarczym oraz biznesowym Polski.

1.3. Konkurs „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku” jest przedsięwzięciem, którego organizatorem jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie (00-095)
przy ul. Pl. Bankowy 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000653164, posiadająca numer NIP: 5213760186 oraz numer REGON: 366107616 (dalej jako: Organizator).

1.4. Partnerem merytorycznym XV Edycji Konkursu jest Accenture Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy Siennej 39 (dalej jako: Accenture).

1.5. Każda kobieta lub organizacja (w zależności od Kategorii), spełniająca kryteria określone w Regulaminie i chcąca dołączyć do grona finalistek i laureatek XV Edycji Konkursu zobowiązana jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na stronie bizneswomanroku.pl (dotyczy Kategorii Otwartych) lub przesłanego jej przez Organizatora (dotyczy Kategorii Zamkniętej w postaci Female Champion of Change) oraz przesłania go, wraz z wymaganymi załącznikami (dalej jako: Formularz zgłoszeniowy), co jest jednoznaczne z poddaniem się weryfikacji poprawności informacji przedstawionych w Formularzu zgłoszeniowym, przeprowadzanej przez Accenture (dalej jako: Kandydatka).

1.6. Każdy mężczyzna, spełniający kryteria określone w Regulaminie i chcący dołączyć do grona laureatów XV Edycji Konkursu w kategorii Male Champion of Change zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego przesłanego przez Organizatora oraz przesłanie go wraz z wymaganymi załącznikami, co jest jednoznaczne z poddaniem się weryfikacji informacji przedstawionych w Formularzu zgłoszeniowym, przeprowadzanej przez Accenture (dalej jako: Kandydat).

1.7. W oparciu o wyniki oceny formalnej oraz oceny merytorycznej dokonanej przez powołaną w ramach każdej z Kategorii Otwartych Lożę Ekspertów, wyłonione zostaną najlepiej ocenione w każdej z kategorii osoby lub organizacje gdy dotyczy to kategorii, której kryteria formalne odnoszą się do organizacji (dalej jako: Finalistki i Finaliści).

1.8. W oparciu o wyniki oceny merytorycznej dokonanej w każdej z Kategorii Otwartych przez Jury Główne oraz w oparciu o wyniki oceny formalnej oraz oceny merytorycznej dokonanej przez powołane w ramach każdej z Kategorii Zamkniętych Jury Specjalne, wyłonione zostaną osoby lub organizacje (w zależności od Kategorii) najlepiej ocenione w każdej z kategorii (dalej jako: Laureatki lub Laureaci). Szczegółowy proces wyboru Finalistek oraz Laureatek i Laureatów opisany jest w dalszej części Regulaminu.

1.9. Za prawidłowy przebieg Konkursu oraz proces ustalania ostatecznych wyników oraz przyznawanie nagród i wyróżnień w oparciu o zasady określone w Regulaminie odpowiedzialny jest Organizator.

1.10. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.11. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie przedstawicielki i przedstawiciele – w rozumieniu kryteriów danej Kategorii – organizacji mających siedzibę główną lub siedzibę oddziału na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.12. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. Kandydatka lub Kandydat zobowiązuje się do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego zgodnie z zasadami należytej staranności i etyki zawodowej, podając prawdziwe informacje.

1.13. Osoba wypełniająca Formularz zgłoszeniowy potwierdza zgodność zawartych w nim danych, zgodnie ze swoim stanem wiedzy na moment wypełniania Formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.

1.14. Przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 1.5. i 1.6., rozumie się jako złożenie oświadczenia woli o akceptacji Regulaminu.

§ 2 Zgłoszenia do konkursu

2.1. Konkurs organizowany jest w 12 Kategoriach, w tym w 6 otwartych wymienionych w pkt. 2.2. (dalej jako: Kategorie Otwarte) oraz w 6 zamkniętych wymienionych w pkt. 2.3. (dalej jako: Kategorie Zamknięte) podzielonych w zależności od tematyki oraz trybu zgłaszania się do Konkursu.

2.2. Do Kategorii Otwartych, w których można zgłaszać się bezpośrednio lub na skutek nominacji przez osobę trzecią zaliczają się kategorie:

2.2.1. Biznes Roku, w ramach której funkcjonują 2 podkategorie:
a) Firma: przychód poniżej 10 milionów złotych;
b) Firma: przychód powyżej 10 milionów złotych;
2.2.2. Startup Roku;
2.2.3. Mikrobiznes;
2.2.4. Liderka w Nowych Technologiach;
2.2.5. Organizacja Przyjazna Rodzicom;
2.2.6. Pracodawca Równych Szans

2.3. Do Kategorii Zamkniętych, w których nominacje mogą zgłaszać członkowie Lóż Ekspertów, członkowie Jury i Organizator, zaliczają się kategorie:

2.3.1. Female Champion of Change;
2.3.2. Male Champion of Change;
2.3.3. Grand-Prix: Inspiratorka Roku;
2.3.4. Edukatorka Młodego Pokolenia;
2.3.5. Wpływowy Głos;
2.3.6. Edukatorka Zdrowia Kobiet.

2.4. Fundacja jest uprawniona do przyznania „Nagrody Specjalnej Fundacji”.

2.5. Przychód, o którym mowa w nazwach podkategorii, opisanych w pkt. 2.2.1. oznacza przychód za ostatni pełen rok działalności firmy, którą reprezentuje w Konkursie Kandydatka zgłoszona lub nominowana w tej Kategorii.

2.6. W Kategoriach Otwartych Finalistki wyłonione zostaną przez Loże Ekspertów przypisane
do danej Kategorii, a Laureatki przez Jury Główne.

2.7. W Kategoriach Zamkniętych Organizator nie wprowadza wyłonienia finalistek i finalistów, a Laureatki i Laureaci wybrani zostaną przez Jury Specjalne.

2.8 Zgłoszenie do Konkursu w Kategoriach Otwartych następuje za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie internetowej bizneswomanroku.pl w jeden z dwóch sposobów postępowania: poprzez zgłoszenie się Kandydatki bezpośrednio lub na skutek wcześniejszej nominacji.

2.9. Kandydatka może być również nominowana przez osobę trzecią do wybranej Kategorii. Osoba trzecia wypełnia w tym celu formularz nominacji dostępny na stronie bizneswomanroku.pl (dalej jako: Formularz nominacji). Nominacja nie jest równoznaczna ze zgłoszeniem. Za zgłoszenie uznaje się wypełnienie i przesłanie online Formularza zgłoszeniowego, jak w pkt. 2.7.

2.10. Kandydatka może zgłosić się w innej Kategorii niż ta, na którą wskazała osoba trzecia w nominacji.

2.11. Kandydatka może być nominowana przez nieograniczoną liczbę osób, jednak zarówno w przypadku dokonania przez nią zgłoszenia samodzielnie lub na skutek nominacji przez osobę trzecią kandydatka może zgłosić się tylko do jednej spośród Kategorii Otwartych.

2.12. Osoby trzecie mogą nominować kandydatki do tytułu Bizneswoman Roku w wybranych kategoriach, poprzez wypełnienie online Formularza nominacji dostępnego na stronie internetowej bizneswomanroku.pl i podanie w nim następujących danych Kandydatki: imienia, nazwiska, nazwy organizacji, adresu e-mail, proponowanej kategorii konkursowej.

2.13. Nominacje dokonywane są anonimowo, a Organizator nie zbiera żadnych danych osobowych osób nominujących.

2.14. Na skutek zgłoszenia nominacji Kandydatka zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez osobę trzecią adres e-mail o zgłoszonej nominacji. W wiadomości zostanie umieszczony link przekierowujący do Formularzy zgłoszeniowych on-line dostępnych na stronie bizneswomanroku.pl.

2.15. Aby przystąpić do Konkursu na skutek nominacji Kandydatka musi wypełnić Formularz zgłoszeniowy online we właściwej Kategorii Otwartej dostępny na stronie internetowej bizneswomanroku.pl oraz załączyć do niego dokumenty wskazane na końcu Formularza, tj.:

2.15.1. oświadczenie o zgodzie na udział w Konkursie, zapoznaniu się z Regulaminem, prawdziwości podanych informacji oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór znajdować się będzie na końcu Formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie bizneswomanroku.pl,
2.15.2. dla Kategorii Biznes Roku: dodatkowo sprawozdania finansowe w formacie pdf. za pełny rok obrotowy 2021 i 2022.
2.15.3. Dla Kategorii Mikrobiznes: dodatkowo sprawozdanie finansowe w formacie pdf. za pełny rok obrotowy 2021 i 2022.

2.16. Organizator lub Accenture są uprawnione do zwrócenia się do Kandydatki, celem weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych, o przedstawienie dokumentu w języku polskim, z którego wynikają przysługujące Kandydatce udziały jako wspólniczki lub udział w zyskach, jeżeli nie wynika to wyraźnie z odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2.17. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim. Załączniki do Formularza zgłoszeniowego również muszą być w języku polskim, za wyjątkiem rekomendacji, które mogą być także w języku obcym.

2.18. W Formularzu zgłoszeniowym należy wskazać Kandydatkę z imienia i nazwiska. Jako Kandydatka może być wskazana więcej niż 1 osoba o ile każda z nich spełnia kryteria formalne kategorii określone w § 4 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby co najmniej jedna z nich musi spełnić kryterium dotyczące bycia członkiem zarządu, a jeśli nie został powołany, pełnienia funkcji kierowniczej.

2.19. Obowiązek wskazania Kandydatki z imienia i nazwiska nie dotyczy Kategorii „Organizacja Przyjazna Rodzicom” oraz „Pracodawca Równych Szans”, gdzie w Formularzu zgłoszeniowym zamiast imienia i nazwiska wskazuje się nazwę/firmę tej organizacji. W przypadku wyłonienia zgłoszonej organizacji jako Finalisty, organizację podczas obrad Jury i spotkania z Finalistkami może reprezentować wyłącznie członek zarządu, właściciel lub osoba pełniąca najwyższą w strukturze funkcję kierowniczą w obszarze HR.

2.20. Brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk Formularza zgłoszeniowego online lub dołączenia któregokolwiek z wymaganych załączników, o których mowa w pkt. 2.15. najpóźniej w terminie 5 dni od wezwania przez Organizatora do ich uzupełnienia powoduje negatywną ocenę formalną zgłoszenia, co skutkuje niezakwalifikowaniem się Kandydatki do dalszej części Konkursu.

2.21. W każdej z Kategorii Otwartych Kandydatki mogą przesłać dodatkowe dokumenty – rekomendacje, na których możliwość, a nie obowiązek wskazuje Formularz zgłoszeniowy.

2.22. Organizator nie przyjmuje do Konkursu Formularzy przesłanych w innej formie niż Formularz zgłoszeniowy wypełniony i zgłoszony online dostępny na stronie internetowej bizneswomanroku.pl. Wyjątek stanowi awaria lub problemy techniczne istniejące na stronie www.bizneswomanroku.pl. W takiej sytuacji Kandydatka zobowiązana jest poinformować o takim zdarzeniu Organizatora. Organizator wskaże wówczas inny sposób przesłania zgłoszenia. Dla celów poglądowych wzory formularzy dla każdej z Kategorii Otwartych będą udostępnione na stronie Konkursu w formacie .docx w wersji edytowalnej.

2.23. W przypadku zgłoszenia się Kandydatki do udziału w więcej niż dwóch Kategoriach, za wiążące uznaje się zgłoszenie wcześniejsze, a jeśli zgłoszenia zostały dokonane jednocześnie wybór zgłoszenia, które uznaje się za wiążące, pozostawia się Lożom Ekspertów. W przypadku sprzeczności w Loży Ekspertów, ostatecznego wyboru ważnych zgłoszeń dokonuje Organizator.

2.24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza w niewłaściwej Kategorii.

2.25. Po wysłaniu zgłoszenia nie jest możliwa zmiana wybranej Kategorii, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

2.26. Po dokonaniu zgłoszenia, na wskazany przez Kandydatkę adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie.

2.27. W Kategoriach Zamkniętych Male Champion of Change, Female Champion of Change, Organizator oraz Loża Ekspertów przypisana do danej Kategorii rekomendują osoby, które mogą wziąć udział w Konkursie w jednej z nich, a następnie Organizator przesyła tym osobom Formularz zgłoszeniowy do uzupełnienia wraz z informacją o dokumentach niezbędnych do załączenia. W celu wzięcia udziału w Konkursie we wskazanej przez Organizatora Kategorii Zamkniętej Kandydatka/Kandydat zobowiązana/y jest do odesłania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami na wskazany adres e-mail Organizatora. Tak złożone Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami podlegają ocenie Jury Specjalnego, które wyłania Laureatki i Laureatów.

2.28. W Kategoriach zamkniętych Inspiratorka Roku, Wpływowy Głos, Edukatorka Zdrowia Kobiet, Edukatorka Młodego Pokolenia i Liderka w Branży HoReCa Jury Specjalne obradują nad kandydaturami kobiet rekomendowanych przez Organizatora i Lożę Ekspertów przypisaną do danej Kategorii, a następnie wyłaniają w danej Kategorii Laureatkę.

2.29. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Finalistki z dalszego udziału w Konkursie, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do etycznego zachowania Finalistki, w szczególności naruszającego dobre obyczaje w biznesie, dobra osobiste innych osób lub w inny sposób naruszającego renomę lub reputację Organizatora lub Partnerów Konkursu lub wskazującego na złą reputację Finalistki. W przypadku wykluczenia Finalistki Organizator złoży w tym przedmiocie pisemne oświadczenie i doręczy go Finalistce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu. Oświadczenie może nie posiadać uzasadnienia.

2.30. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.30.1. Pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz pracownicy ani współpracownicy Accenture Sp. z o.o. oraz pozostałych spółek z grupy Accenture, członkowie Lóż Ekspertów, członkowie Jury Konkursu, ani Jury Specjalnych, a także pracownicy ani współpracownicy firm reprezentowanych przez członków Lóż Ekspertów, Jury Konkursu i Jury Specjalnych;
2.30.2. Laureatki i Laureaci poprzednich edycji Konkursu;
2.30.3. Przedstawiciele partnerów Kategorii, partnerów Konkursu oraz patronów medialnych.

2.31. W kategoriach: Female Champion of Change, Male Champion of Change, Organizacja Przyjazna Rodzicom, mogą wziąć udział przedstawicielki lub przedstawiciele organizacji zrzeszonych w nieformalnej inicjatywie prowadzonej przez Organizatora pod nazwą Klub Champions of Change, jeżeli organizacje te nie są Partnerami tej kategorii, Partnerami Konkursu lub patronami medialnymi Konkursu.

§ 3 Przebieg Konkursu „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku” 2023

3.1. Konkurs trwa od dnia 24 października 2023 r. do 31 maja 2024 r.

3.2. Konkurs podzielony jest na następujące etapy:

3.2.1. 24 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. do godz. 23:59 – zgłaszanie nominacji poprzez wypełnienie on-line Formularza nominacji dostępnego na stronie internetowej bizneswomanroku.pl.
3.2.2. 24 października 2023 r. do 20 stycznia 2024 r. do godz. 23:59 – zgłaszanie się Kandydatek bezpośrednio lub po zgłoszeniu nominacji od osoby trzeciej poprzez wypełnienie on-line Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej bizneswomanroku.pl,
3.2.3. od 21 stycznia 2024 r. do 22 lutego 2024 r. – weryfikacja zgłoszeń konkursowych uczestniczek Konkursu prowadzone przez Accenture, dokonanie oceny zgłoszeń pod względem formalnym,
3.2.4. od 23 lutego 2024 r. do 31 marca 2024 r. – ocena zgłoszeń dokonywana przez Loże Ekspertów w poszczególnych Kategoriach, wyłonienie maksymalnie 3 Finalistek w każdej z Kategorii Otwartych,
3.2.5. od 1 kwietnia 2024 r. do 9 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie Finalistek,
3.2.6. od 10 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. – obrady Jury Głównego, wyłonienie laureatek przez Jury i Jury Specjalne,
3.2.7. Maj 2024 r. – Gala Finałowa Konkursu i ogłoszenie Laureatek i Laureatów.

§ 4 Ocena formalna

4.1. Accenture w terminie od 8 stycznia 2024 r. do 22 lutego 2024 r. przeprowadza ocenę formalną Formularzy zgłoszeniowych w ramach Kategorii: Biznes Roku (podkategorie Firma: przychód poniżej 10 milionów złotych oraz Firma: przychód powyżej 10 milionów złotych), Startup Roku, Mikrobiznes, Liderka w Nowych Technologiach, Organizacja Przyjazna Rodzicom, Pracodawca Równych Szans,

4.2. Ocena Formalna Accenture ma na celu zbadanie i potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym spełnienia przez Kandydatki kryteriów formalnych.

4.3. Accenture zapewnia, że ocena formalna będzie mieć charakter poufny, a dane i dokumenty otrzymane od Kandydatek nie będą przetwarzane w zakresie wykraczającym poza ramy nakreślone w Regulaminie.

4.4. W ramach każdej ze zdefiniowanych kategorii konkursowych Kandydatki Konkursu lub Organizacje muszą spełnić następujące kryteria formalne:

4.5. W ramach każdej ze zdefiniowanych kategorii konkursowych Kandydatki Konkursu lub Organizacje muszą spełnić następujące kryteria formalne:

4.5. Na podstawie przeprowadzonej oceny formalnej Accenture przekaże Organizatorom listę Kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.

§ 5 Loże Ekspertów

5.1. W ramach każdej z Kategorii Otwartych powołane zostają Loże Ekspertów, których zadaniem jest ocena merytoryczna zgłoszeń, które przeszły etap oceny formalnej dokonanej przez Accenture.

5.2. Loże Ekspertów powołuje Organizator, wybierając ekspertów merytorycznych adekwatnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych. W trakcie trwania Konkursu Organizator może powołać kolejnych ekspertów do Lóż Ekspertów.

5.3. Ocena dokonywana przez Loże Ekspertów prowadzona jest w oparciu o zamieszczone poniżej kryteria merytoryczne:

5.4. W skład Loży Ekspertów dla Kategorii, dla której przypisany jest Partner Kategorii mogą wchodzić przedstawiciele tego Partnera.

5.5. Zadaniem członków poszczególnych Lóż Ekspertów jest:

5.5.1. Dokonanie oceny merytorycznej Formularzy zgłoszeniowych w Kategoriach Otwartych, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej dokonanej przez Accenture oraz wyłonienie 3 finalistek w tych Kategoriach, z zastrzeżeniem możliwości wyłonienia maksymalnie 5 finalistek w danej Kategorii – w terminach określonych w §3 Regulaminu.
5.5.2. Proces wyboru Finalistek przebiega zgodnie z zamieszczonym poniżej porządkiem:

A. Organizator przekazuje poszczególnym Lożom Ekspertów listę Kandydatek, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz ich Formularze zgłoszeniowe. Wraz z daną listą członkom Loży Ekspertów udostępniany jest szczegółowy formularz oceny zgłoszeń, w którym każdy członek ocenia wszystkie Kandydatki z przekazanej przez Organizatora listy,

B. Organizator odpowiada za zainicjowanie, zorganizowanie oraz udokumentowanie przebiegu spotkania, na którym w ramach każdej Kategorii konkursowej członkowie Loży Ekspertów przedyskutują przyznane przez siebie punkty i w wyniku dyskusji wyłonią listę Finalistek,

C. Organizator przekazuje Jury listę Finalistek oraz ich Formularze zgłoszeniowe w wersji online.

5.5.3. Loża Ekspertów jest uprawniona do kontaktowania się z Kandydatką w związku
lub w trakcie z prowadzonym procesem oceny merytorycznej w celu udzielenia dodatkowych informacji lub wyjaśnień co do treści Formularza zgłoszeniowego.

§ 6 Jury Główne i Jury Specjalne

6.1. Organizator powołuje Jury Główne oraz Jury Specjalne, o czym poinformuje za pomocą strony internetowej bizneswomanroku.pl i www.sukcespisanyszminka.pl.

6.2. Jury Główne oraz Jury Specjalne podejmują ostateczny werdykt, który nie podlega zaskarżeniu.

6.3. Jury Główne dokonuje wyłonienia laureatek w Kategoriach Otwartych, po przekazaniu przez Loże Ekspertów wyników oceny formalnej oraz ostatecznie zatwierdza wybór laureatek przez Jury Specjalne.

6.4. Jury Specjalne dokonują wyłonienia laureatek i laureatów w Kategoriach zamkniętych
po otrzymaniu Formularzy zgłoszeniowych złożonych na skutek rekomendacji przekazanych przez Organizatora, członków Jury i Loże Ekspertów dla danej Kategorii. Wybór dokonany przez Jury Specjalne ostatecznie zatwierdza Jury Główne.

6.5. Jury Główne jest uprawnione do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu wobec wyboru laureatki lub laureata dokonanego przez Jury Specjalne, wraz z uzasadnieniem, w terminie 3 dni od poinformowania o dokonanym wyborze. Decyzja o sprzeciwie zapada zwykłą większością głosów wszystkich członków Jury Konkursu.

6.6. Na skutek sprzeciwu Jury Specjalne ponownie dokona oceny kandydatek lub kandydatów we wskazanej Kategorii i jest uprawnione do ponownego wyłonienia tej samej laureatki lub laureata. Jury Konkursu nie jest uprawnione do ponownego złożenia sprzeciwu wobec tej samej laureatki lub laureata.

6.7. Ocena dokonywana przez Jury Główne i Jury Specjalne prowadzona jest w oparciu o zamieszczone poniżej kryteria merytoryczne (za wyjątkiem kategorii: Inspiratorka Roku, Edukatorka Młodego Pokolenia, Wpływowy Głos, Edukatorka Zdrowia Kobiet, które są nagrodami specjalnymi, dla których nie przewidziano kryteriów merytorycznych):

Kryteria merytoryczne w kategoriach zamkniętych

6.8. W każdej z Kategorii zostanie wybrana jedna Laureatka lub jeden Laureat. Z wyjątkiem sytuacji szczególnych, w których Jury zwykłą większością głosów zdecyduje o wyborze więcej niż jednej Laureatki lub Laureata.

6.9. Jury może także przyznać wyróżnienia w poszczególnych Kategoriach.

6.10. Nad porządkiem obrad i prac Jury Głównego i Jury Specjalnych czuwa Organizator. Jednocześnie posiedzenia Jury Głównego i Jury Specjalnych będą odbywały się przy obecności przedstawiciela Partnera merytorycznego – Accenutre.

6.11. Jury Główne i Jury Specjalne na posiedzeniach podejmują wszelkie decyzje jawnie i kolegialnie bezwzględną większością głosów.

6.12. Posiedzenie Jury Głównego, które obraduje na zasadach określonych w niniejszym ustępie Regulaminu Konkursu, zwołuje się również dla podjęcia decyzji w innych kwestiach zastrzeżonych w Regulaminie Konkursu dla decyzji Jury Głównego, chyba, że Przewodniczący Jury Konkursu zarządzi podjęcie decyzji w trybie głosowania korespondencyjnego z tym zastrzeżeniem, że każdemu Członkowi Jury Głównego przysługuje jeden głos, a decyzje zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

6.13. Każdy z Członków Jury ma prawo wglądu do wszystkich zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną Accenture oraz do szczegółów oceny merytorycznej Loży Ekspertów z uwzględnieniem ich ostatecznych decyzji, jak i jednostkowych ocen poszczególnych członków danej Loży Ekspertów.

6.14. Obrady Jury Głównego odbędą się w okresie od 10 do 30 kwietnia 2024 r. Na obrady zostaną zaproszone Finalistki we wszystkich Kategoriach otwartych. Każda z Finalistek, na indywidualnym spotkaniu z Jury Głównym zaprezentuje swoje dokonania w 5-minutowej prezentacji, jak również będzie mogła udzielić odpowiedzi na pytania Jury Głównego.

6.15. Na tydzień przed obradami Jury Głównego Organizator zawiadomi Finalistki o miejscu i terminie obrad Jury Głównego, na które mają się stawić, wysyłając informację na adres mailowy podany przez finalistkę.

6.16. Rozmowa z Jury Głównym ma decydujące znaczenie w ocenie zgłoszenia Finalistki. Niepojawienie się finalistki na obradach Jury Głównego w celu odbycia rozmowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie niższą oceną jej zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli będzie to możliwe technicznie i terminowo, finalistka może odbyć obowiązkową rozmowę z Jury Głównym na odległość (np. przez Skype).

§ 7 Nagrody

7.1. Nagrody w Konkursie przysługują wyłonionym w Konkursie Laureatkom i Laureatom
i stanowią:

7.1.1. Tytuł „Bizneswoman Roku 2023 ─ Kategoria Biznes Roku, Firma: przychód poniżej 10 milionów złotych”,
7.1.2. Tytuł „Bizneswoman Roku 2023 ─ Kategoria Biznes Roku, Firma: przychód powyżej 10 milionów złotych”,
7.1.3. Tytuł „Bizneswoman Roku 2023 ─ Kategoria Startup Roku”,
7.1.4. Tytuł „Bizneswoman Roku 2023 ─ Kategoria Mikrobiznes”,
7.1.5. Tytuł „Bizneswoman Roku 2023 ─ Kategoria Liderka w Nowych Technologiach”,
7.1.6. Tytuł „Organizacja Przyjazna Rodzicom w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.7. Tytuł „Pracodawca Równych Szans w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.8. Tytuł „Female Champion of Change w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.9. Tytuł „Female Champion of Change w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.10 Tytuł „Inspiratorka Roku w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.11. Tytuł „Edukatorka Młodego Pokolenia w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.12. Tytuł „Wpływowy Głos w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.13. Tytuł „Edukatorka Zdrowia Kobiet w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.14. Tytuł „Liderka w Branży HoReCa w w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”,
7.1.15. Tytuł „Nagroda specjalna Fundacji w Konkursie Bizneswoman Roku 2023”.

7.2. Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu nastąpi podczas Gali Finałowej organizowanej stacjonarnie lub online w maju 2023 r.

7.3. Laureatki i Laureaci Konkursu są upoważnieni do oznaczenia swojej działalności nadanym tytułem od momentu ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu podczas Gali Finałowej poprzez posługiwanie się w swojej bieżącej działalności we wskazanym powyżej okresie następującym oznaczeniem: „Laureatka Konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2023” lub „Laureat Konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2023”, jednocześnie wskazując tytuł, który zdobyła lub zdobył w Konkursie.

7.4. Organizator zastrzega sobie możliwość odebrania Laureatce lub Laureatowi nadanego w Konkursie tytułu, jeżeli Organizator poweźmie uzasadnioną wątpliwość, że Laureat lub Laureatka w swojej działalności zawodowej przejawi zachowania nieetyczne, w szczególności naruszające dobre obyczaje w biznesie, dobra osobiste innych osób lub w inny sposób naruszy renomę lub reputację Organizatora lub Partnerów Konkursu lub wskazujące na złą reputację. Uprawnienie to jest nieograniczone czasowo. W przypadku odebrania nadanego Tytułu Organizator złoży w tym przedmiocie pisemne oświadczenie i doręczy go Laureatowi lub Laureatce za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu lub gdyby adresy te okazały się nieaktualne w inny możliwy sposób. Organizator może również powiadomić o odebraniu tytułu na swojej stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w szczególności na swoich stronach internetowych, w newsletterze i w kanałach social media wraz z podaniem powodu odebrania tytułu.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Organizator jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu.

8.2. Organizator zapewnia, że w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych mu w ramach Konkursu spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).

8.3. Podanie danych osobowych przez osoby trzecie nominujące kandydatki oraz przez osoby zgłaszające się w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia tych czynności i uwzględnienia ich przez Organizatora jako skutecznych w rozumieniu Regulaminu.

8.4. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności opublikowana na stronie internetowej www.bizneswomanroku.pl oraz dostępna w siedzibie Organizatora, która zawiera wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji Konkursu oraz prawa osób, których dane dotyczą.

8.5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora jest możliwy pod adresem iod@sukcespisanyszminka.pl.

8.6. Osoba biorąca udział w Konkursie jako nominująca lub zgłaszająca się do udziału w nim, akceptując postanowienia Regulaminu akceptuje jednocześnie postanowienia Polityki Prywatności.

§ 9 Postanowienia Końcowe

9.1. Niniejszy Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bizneswomanroku.pl.

9.2. W przypadku, w którym podczas Konkursu pojawi się sytuacja nieprzewidziana przez Regulamin, Organizator rozstrzyga ją odwołując się do zasad słuszności. Organizator również jest upoważniony do wydawania wiążącej wykładni Regulaminu Konkursu.

9.3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje wszystkie strony Konkursu w tym przede wszystkim Kandydatki, które po otrzymaniu takiej informacji mają prawo wycofać swoje zgłoszenie z Konkursu. Powiadomienia nie stanowią zmiany kosmetyczne, językowe lub nie wpływające na uprawnienia Kandydatek.

9.3. Organizator zastrzega możliwość pozostawienia Konkursu albo poszczególnych Kategorii bez rozstrzygnięcia lub wcześniejszego zakończenia Konkursu albo poszczególnych Kategorii, co zostanie niezwłocznie ogłoszone na stronie www.bizneswomanroku.pl

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołane siłą wyższą. Za siłę wyższą rozumie się katastrofą komunikacyjną, stan zagrożenia epidemicznego lub epidemię, w tym niemożliwe do przewidzenia skutki lub okoliczności społeczno-gospodarcze wywołane zagrożeniem epidemicznym lub epidemią.

9.5. Harmonogram Konkursu może ulec zmianie, co nie może powodować skrócenia terminów wskazanych pierwotnie.

9.6. W zakresie nieobjętym postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują w szczególności kodeks cywilny, ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.