Biznes Roku - Firma: przychód poniżej 10 mln zł – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

Prowadzisz stabilną firmę, która działa przynajmniej od grudnia 2016 roku i osiągnęła przychód poniżej 10 mln zł za ostatni rok finansowy? Ta kategoria jest dla ciebie. Pokaż, jak rozwija się twój biznes i jakie sukcesy odniosłaś w budowaniu firmy. Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z Regulaminem, w którym są zawarte kryteria formalne, które należy spełnić oraz kryteria oceny.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Opisz krótko swoją firmę (data powstania, krótka historia rozwoju firmy, profil działalności).

  Opisz produkt/ usługę/ rozwiązanie (max.2000 znaków) (jaki problem rozwiązuje lub na jaką potrzebę odpowiada produkt/ usługa/ rozwiązanie, do jakiej grupy klientów kierowany jest produkt/ usługa/ rozwiązanie, najważniejsze cechy produktu/ usługi/ rozwiązania w swojej branży, określ przewagę konkurencyjną produktu/ usługi/ rozwiązania w swojej branży, określ poziom innowacyjności oferowanego produktu/ usługi).

  Opisz zasięg działalności firmy lub jej potencjał międzynarodowy (kanał dystrybucji/ sprzedaży, działalność merketingowa/ promocyjna). W przypadku firm o zasięgu międzynarodowym, proszę wskazać udział poszczególnych krajów w przychodach ze sprzedaży.

  Opisz strategię rozwoju firmy (w jaki sposób będziesz rozwijać produkt/ usługę, planowany wzrost przychodów w ciągu następnych 2 lat, planowane zmiany struktury przychodów (wg grup produktowych, geografii, grup klientów, kanałów dystrybucji)- % struktura w 2018 i planowana w 2019, planowane nakłady inwestycyjne w ciągu następnych 2 lat, planowana struktura źródeł finansowania).

 3. Informacje finansowe - opisz w podpunktach historię finansowania swojej działalności (na ile rozwój firmy finansowany był ze środków własnych, na ile z dotacji, kredytów lub środków z funduszy zalążkowych, Funduszy VC, w jaki sposób pozyskiwane środki finansowe zostały wykorzystane).

  Podaj przychody firmy w ciągu ostatnich 2 lat oraz prognozę za 2019 r. Informacje podlegają klauzuli poufności.*

  Rok

  Przychód tys. PLN

  2017

  2018

  2019 (Prognoza)

  Prosimy o dołączenie w formularzu kopii sprawozdań finansowych za zamknięte 2 ostatnie lata finansowe. Informację podlegają klauzuli poufności.*

  Podaj dane na temat liczby zatrudnionych na umowę o pracę na koniec każdego z dwóch ostatnich lat finansowych oraz prognozowane na koniec 2019.

  Rok

  Liczna zatrudnionych (pełne etaty)

  2017

  2018

  2019 (Prognoza)

  Wskaż, jak wyglądał rozwój produktu/ usługi w kolejnych latach oraz na jakich rynkach produkt w danym roku był sprzedawany (czy tylko w Polsce czy nastąpiła ekspansja międzynarodowa).

  Rok

  Rozwój produktu/usługi

  2017

  2018

  2019 (Prognoza)

  Proszę wskaż dane na temat liczby klientów na koniec każdego z dwóch ostatnich lat finansowych oraz prognozowane na koniec 2019 roku.

  Rok

  Liczba klientów

  2017

  2018

  2019 (Prognoza)

  Opisz dotychczasowe osiągnięcia/ efekty biznesowe (max. 1200 znaków) (np. Wzrost liczby klientów, procent powracających klientów, zwiększenie zasięgów, wzrost rozpoznawalności marki, wzrost sprzedaży, otrzymane nagrody, itd.).

  Czy twoja firma (produkt/ usługa) tworzy pozytywny wpływ społeczny (np. Wpływ na środowisko, lokalną społeczność, etc.) opisz jakie działania podjęłaś w tym zakresie.

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1).

  Pobierz +
  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (PDF)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa pełne lata finansowe (PDF) (należy załączyć jako jeden plik)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (należy załączyć jako jeden plik)

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.