Biznes Roku – Firma: przychód poniżej 10 mln zł – formularz zgłoszeniowy

WAŻNE: Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

IMIĘ/IMIONA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
NAZWISKO/NAZWISKA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
ZAJMOWANE STANOWISKO/A:
NAZWA FIRMY (wraz z jej formą prawną):
NUMER KRS FIRMY (nie dotyczy JDG):
DATA WPISU DO KRS (nie dotyczy JDG):
NUMER NIP FIRMY:
ADRES E-MAIL KANDYDATKI:
TELEFON KONTAKTOWY DO KANDYDATKI:
ADRES STRONY WWW:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
Pola wymagane – jeżeli nie spełniasz, któregoś z tych kryteriów formalnych to nie możesz zgłosić się do konkursu
1. Opisz profil działalności swojej firmy [300 znaków]
2. Opisz krótką historię rozwoju firmy [600 znaków]
3. Opisz produkt/usługę, którą oferujesz na rynku [1200 znaków] odpowiadają na pytania:
 • Jaki problem rozwiązuje lub na jaką potrzebę odpowiada produkt/usługa;
 • Do jakiej grupy klientów kierowany jest produkt/usługa;
 • Jakie są najważniejsze cechy produktu;
 • Co stanowi przewagę konkurencyjną mojej firmy/produktu/usługi w branży;
 • Jaki jest poziom innowacyjności oferowanego produktu.
4. Opisz grupę docelową, kanały dystrybucji i sprzedaży produktu/usługi [600 znaków]
5. Wskaż zasięg działania firmy:
6. W przypadku firm o zasięgu międzynarodowym, proszę wskazać udział poszczególnych krajów w przychodach ze sprzedaży. [600 znaków]
7. Opisz działania marketingowe i promocyjne oraz ich efekty [600 znaków]
8. Opisz strategię rozwoju firmy [1200 znaków]
 • w jaki sposób będziesz rozwijać produkt/usługę;
 • planowany wzrost przychodów w ciągu następnych 2 lat;
 • planowane zmiany struktury przychodów (wg grup produktowych, geografii, grup klientów, kanałów dystrybucji) – wskaż procentową strukturę w 2021 i planowaną w 2022;
 • planowane nakłady inwestycyjne w ciągu następnych 2 lat;
 • planowana struktura źródeł finansowania.
9. Opisz strukturę finansową firmy wskazując: [1200 znaków]
 • na ile rozwój firmy finansowany był ze środków własnych;
 • na ile rozwój firmy finansowany był z dotacji, kredytów lub środków z funduszy zalążkowych, funduszy VC;
 • w jaki sposób pozyskiwane środki finansowe zostały wykorzystane).
10. Podaj przychody firmy w PLN w latach 2020 i 2021 oraz prognozę na 2022 r.:
Przychody w 2020:
Przychody w 2021:
Prognoza przychodów na 2022:
11. Podaj zyski firmy w PLN w latach 2020 i 2021 oraz prognozę na 2022 r.:
Zyski w 2020:
Zyski w 2021:
Prognoza zysków na 2022:
12. Podaj dane na temat liczby zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną w latach 2020 i 2021 oraz prognozę na 2022
Liczba zatrudnionych na umowę o pracę w 2020:
Liczba zatrudnionych na umowę o pracę w 2021:
Prognozowana liczba zatrudnionych na umowę o pracę w 2022:
Liczba zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w 2020:
Liczba zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w 2021:
Prognozowana liczba zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w 2022:
13. Wskaż, czy produkt sprzedawany jest również poza terytorium Polski:
Procent wszystkich przychodów ze sprzedaży poza terytorium Polski w 2020:
Procent wszystkich przychodów ze sprzedaży poza terytorium Polski w 2021:
Prognozowany procent wszystkich przychodów ze sprzedaży poza terytorium Polski na 2022:
14. Podaj dane na temat liczby klientów na koniec lat: 2020 i 2021 oraz prognozę na 2022 r.
Liczba klientów na koniec 2020 roku:
Liczba klientów na koniec 2021 roku:
Prognozowana liczba klientów na koniec 2022 roku:
15. Opisz dotychczasowe osiągnięcia/efekty biznesowe (np. wzrost liczby klientów, procent powracających klientów, zwiększenie zasięgów, wzrost rozpoznawalności marki, wzrost sprzedaży, otrzymane nagrody, etc.) [max. 1200 znaków].
16. Czy twoja firma/produkt/usługa ma pozytywny wpływ społeczny (np. wpływ na środowisko, lokalną społeczność, etc.). Opisz, jakie działania podjęłaś w tym zakresie. [max. 600 znaków]
17. Wklej linki do materiałów, które pomogą nam Cię lepiej poznać - profili w mediach społecznościowych, wideowizytówki, zdjęć z twojej firmy:
DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO TRZEBA DOŁĄCZYĆ:
Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Sprawozdanie finansowe lub KPiR za pełne lata finansowe 2020 i 2021

Maksymalnie 3 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:
Film

Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd

Dodaj +
Referencje od partnerów biznesowych/klientów

maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zapoznaj się z Polityką prywatności, w której opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.