Startup Roku

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy kobiety tworzące firmy w początkowym stadium rozwoju,które działają nie dłużej niż 3 lata i osiągają przychody poniżej 5 mln zł rocznie. Firma powinna posiadać minimum prototyp innowacyjnego produktu lub rozwiązania z preferowanych obszarów: IT, finanse, zdrowie, HR, sprzedaż, marketing, automatyzacja, badania i rozwój.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Czy jesteś właścicielką lub wspólniczką w firmie i posiadasz minimum 20% udziałów lub 20% udziału w zysku oraz wchodzisz w skład zarządu, a jeśli nie został powołany, pełnisz w firmie rolę kierowniczą?

  Data powstania firmy

  Opisz krótko swoją firmę (krótka historia rozwoju firmy, profil działalności).(max. 1200 znaków)

  Opisz produkt/ usługę/ rozwiązanie (opisz jaki problem rozwiązanie lub na jaką potrzebę określonej grupy klientów odpowiada twój produkt/ usługa/ rozwiązanie, wskaż trzy najważniejsze cechy produktu/ usługa/ rozwiązanie).(max. 1200 znaków)

  Przedstaw dowód lub uzasadnienie potencjału na skalowalność biznesu.(max. 1200 znaków)

  Opisz doświadczenie wnoszone przez poszczególnych członków zespołu.(max. 1200 znaków)

  Opisz, na czym polega innowacyjność produktu/ usługi/ rozwiązania/ sposobu dystrybucji/ marketingu.(max. 1200 znaków)

  Wskaż jaka jest przewaga konkurencyjna twojego produktu/ usługi/ rozwiązania/ sposobu dystrybucji/ marketingu.(max. 1200 znaków)

  Określ grupę docelową. Napisz kim jest twój klient i do kogo kierujesz swój produkt/ usługę/ rozwiązanie.(max. 600 znaków)

  W jaki sposób docierasz z produktem/ usługą/ rozwiązaniem do klientów (opisz kanały dystrybucji/ sprzedaży, opisz działalność marketingową/ promocyjną, wskaż efektywność podjętych działań).(max. 1200 znaków)

  Opisz dotychczasowe osiągnięcia/ efekty biznesowe (wzrost przychodów, wzrost liczby klientów, wyjście na rynki międzynarodowe, inne).(max. 600 znaków)

  Opisz potencjał rozwoju firmy (w jaki sposób będziesz rozwijać swój produkt/ usługę/ rozwiązanie?, czy planujesz wejście na rynki międzynarodowe i w jaki sposób tego dokonasz?, wskaż przewidywany wzrost przychodów oraz jego źródła).(max. 1200 znaków)

 3. Informacje finansowe - wskaż źródła finansowania rozwoju firmy (dotychczasowe i planowane), wskaż, na ile powstanie i rozwój firmy finansowany był ze środków własnych, na ile z dotacji, kredytów lub środków zalążkowych, Funduszy VC, opisz w jaki sposób wykorzystałaś pozyskane środki finansowe. Weź pod uwagę środki trwałe, wartości niematerialne, zatrudnienie, usługi zewnętrzne, badania i rozwój, działalność promocyjną, itd. Możesz wskazać wykorzystanie środków w procentach.(max. 1600 znaków)

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS (rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa pełne lata finansowe (maksymalnie 3 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.