Działalność Społeczna – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy kobiety – założycielki, współzałożycielki oraz prezeski NGO’s, czyli fundacji oraz stowarzyszeń działających społecznie.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  Wykształcenie

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Informacje o kandydatce - prosimy opisać pani zaangażowanie i rolę w obszarach związanych z działalnością społeczną.

  Prosimy o zamieszczenie opisu przedsięwzięcia (jaka jest skala problemu, jakie działania pani podejmuje, by rozwiązać problem, jaki jest cel i zasięg podjętych działań - w jaki sposób odpowiadają na problem i ile osób objętych jest pomocą).

 3. Prosimy o przedstawienie rezultatów przedsięwzięcia, np. Wpływ na warunki życia, stosunki międzyludzkie, rozwój lokalnej społeczności, rozwój wiedzy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, etc.

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1).

  Pobierz +
  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Aktualny wyciąg z KRS (PDF)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa pełne lata finansowe (PDF) (maksymalnie 3 pliki)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (do 90 sekund)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/ instytucji/ stowarzyszeń/ fundacji towarzyszących (maksymalnie 4 pliki)

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.