Liderka w Nowych Technologiach – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

Jeśli opracowałaś, stworzyłaś lub wdrożyłaś nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) albo wykorzystujesz nową technologię w biznesie i dzięki niej zwiększasz szansę na rynkowy sukces, wybierz kategorię Liderka w Nowych Technologiach. To kategoria dla kobiet, które podejmują twórcze działania w tym obszarze! Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z Regulaminem, w którym są zawarte kryteria formalne, które należy spełnić oraz kryteria oceny.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Opisz swoje doświadczenia zawodowe z uwzględnieniem osięgnięć, ewentualnie zarejstrowanych patentów, otrzymanych nagród.

  Opisz innowacyjne przedsięwzięcie/ przedsięwzięcia (produkt lub usługę) z zakresu nowej technologii. Uwzględnij następujące informacje: do czego służy, czy jest udoskonaleniem istniejącej technologii, czy pozwoliła na znaczące zwiększenie efektywności lub zbudowanie przewagi konkurencyjnej w danym segmencie rynku.

  Wskaż, w jaki sposób stworzona technologia przyczyniła się do rozwoju innowacyjnych produktów i usług?

  Wskaż grupę docelową (kto jest klientem/ beneficjentem) realizowanych przedsięwzięć.

  Opisz efekty zrealizowanego przedsięwzięcia: jakościowe i ilościowe, uwzględniające wpływ przedsięwzięcia/ produktu/ usługi na grupę wybranych klientów, społeczność, itd.

 3. Opisz źródła finansowania przedsięwzięcia. Na ile rozwój finansowany jest ze środków własnych, kredytów, Funduszy VC, unijnych i grantów.

  Opisz wizję i strategię rozwoju firmy/ organizacji w oparciu o rozwijaną/ stworzoną nową technologię.

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1).

  Pobierz +
  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (należy załączyć jako jeden plik)

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.