Liderka w Nowych Technologiach – formularz zgłoszeniowy

Zgłoś się do konkursu Sukces Pisany Szminką
Bizneswoman Roku

W tej kategorii nagradzamy kobiety, które stworzyły nową technologię (w obszarach STEM i medycyny) lub wykorzystują nową technologię w biznesie i dzięki niej mają szansę na rynkowy sukces.
WAŻNE: Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

 1. Imię

  NIP firmy

  Nazwisko

  KRS/Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

  Data urodzenia

  Adres firmy

  Adres strony www firmy

  Zajmowane stanowisko

  Telefon Kandydatki

  Nazwa firmy

  E-mail Kandydatki

 2. Czy jesteś autorką /współautorką produktu / usługi z zakresu nowej technologii?

  Opisz swoje doświadczenia zawodowe z uwzględnieniem osięgnięć, ewentualnie zarejestrowanych patentów, otrzymanych nagród. (max. 1300 znaków)

  Opisz innowacyjne przedsięwzięcie/ przedsięwzięcia (produkt lub usługę) z zakresu nowej technologii. Uwzględnij następujące informacje: do czego służy, czy jest udoskonaleniem istniejącej technologii, czy pozwoliła na znaczące zwiększenie efektywności lub zbudowanie przewagi konkurencyjnej w danym segmencie rynku. (max. 1300 znaków)

  Opisz na ile prezentowane rozwiązanie technologiczne jest Twojego autorstwa? Jaki był Twój wkład w rozwijanie produktu / usługi z zakresu nowej technologii. (max 1300 znaków)

  Wskaż, w jaki sposób stworzona technologia przyczyniła się do rozwoju innowacyjnych produktów i usług? (max. 1300 znaków)

  Wskaż grupę docelową (kto jest klientem/ beneficjentem) realizowanych przedsięwzięć. (max. 600 znaków)

  Opisz efekty zrealizowanego przedsięwzięcia: jakościowe i ilościowe, uwzględniające wpływ przedsięwzięcia/ produktu/ usługi na grupę wybranych klientów, społeczność, itd. (max. 1300 znaków)

 3. Opisz źródła finansowania przedsięwzięcia. Na ile rozwój finansowany jest ze środków własnych, kredytów, Funduszy VC, unijnych i grantów. (max. 1300 znaków)

  Opisz wizję i strategię rozwoju firmy/ organizacji w oparciu o rozwijaną/ stworzoną nową technologię. (max. 1300 znaków)

 4. DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

  Pisemną zgodę osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu (Załącznik nr 1, rozmiar pliku max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Film (Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, Dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd)

  Dodaj +

  DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:

  Referencje od partnerów biznesowych/klientów (maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, Dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt).

  Dodaj +

  Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

  Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

  Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.