Liderka w Nowych Technologiach – formularz zgłoszeniowy

WAŻNE: Nie można zapisać formularza w trakcie wypełniania. Klikając w czerwone kropki, możesz przejść przez cały formularz, zanim go wypełnisz, by zorientować się, jakie dane będą potrzebne. Pamiętaj, by w formularzu zawrzeć możliwie wiele konkretnych informacji, danych oraz linków do strony, profili w mediach społecznościowych, wideo prezentacji, które lepiej pomogą nam poznać Ciebie i Twój projekt lub firmę.

IMIĘ/IMIONA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
NAZWISKO/NAZWISKA KANDYDATKI/KANDYDATEK:
ZAJMOWANE STANOWISKO/A:
NAZWA FIRMY/ORGANIZACJI (wraz z jej formą prawną(:
NUMER KRS FIRMY (nie dotyczy JDG):
DATA WPISU DO KRS:
NUMER NIP FIRMY:
ADRES E-MAIL KANDYDATKI:
TELEFON KONTAKTOWY DO KANDYDATKI:
ADRES STRONY WWW:
ADRES KORESPONDENCYJNY:
Na dzień zgłoszenia do konkursu nie jestem w okresie wypowiedzenia i [wybierz przynajmniej jedną odpowiedź]:
Pola wymagane – jeżeli nie spełniasz, któregoś z tych kryteriów formalnych to nie możesz zgłosić się do konkursu
1. Czy jesteś autorką lub współautorką produktu/usługi z zakresu nowej technologii?
2. Opisz swoje doświadczenia zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć, ewentualnie zarejestrowanych patentów, otrzymanych nagród. [max 1300 znaków]
3. Czym jest innowacja/nowe rozwiązanie, które tworzysz/wprowadzasz na rynek [1200 znaków] wskazując do czego służy i czy jest udoskonaleniem już istniejącej technologii.
4. Opisz wpływ produktu/usług/rozwiązania technologicznego na zwiększenie efektywności lub zbudowanie przewagi konkurencyjnej w danym segmencie rynku. [max 600 znaków]
5. Opisz, na ile prezentowane rozwiązanie technologiczne jest Twojego autorstwa? Jaki był Twój wkład w rozwijanie produktu/usługi z zakresu nowej technologii. [max 600 znaków]
6. Wskaż, w jaki sposób stworzona technologia przyczyniła się do rozwoju innowacyjnych produktów i usług?
7. Wskaż grupę docelową realizowanych przedsięwzięć i jej wielkość. [max 600 znaków]
8. Opisz efekty zrealizowanego przedsięwzięcia: jakościowe i ilościowe, uwzględniające wpływ przedsięwzięcia/produktu/usługi na grupę wybranych klientów, społeczność, etc. [max 1200 znaków]
9. Opisz źródła finansowania wskazując: [1200 znaków]
  • na ile rozwój firmy finansowany był ze środków własnych,
  • na ile rozwój firmy finansowany był z dotacji, kredytów lub środków z funduszy zalążkowych, funduszy VC, etc.
10. Opisz wizję i strategię rozwoju firmy/organizacji w oparciu o rozwijaną/stworzoną nową technologię. [max 1200 znaków]
11. Wklej linki do materiałów, które pomogą nam Cię lepiej poznać - profili w mediach społecznościowych, wideowizytówki, zdjęć z twojej firmy:
DO FORMULARZA OBOWIĄZKOWO TRZEBA DOŁĄCZYĆ:
Pisemną zgodę Kandydatki na udział w Konkursie oraz oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Konkursu

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Aktualny wyciąg z CEIDG lub KRS

Rozmiar pliku max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
DO FORMULARZA MOŻNA DOŁĄCZYĆ:
Sprawozdanie finansowe lub KPiR za pełne lata finansowe 2020 i 2021 [dotyczy wyłącznie firm i działalności gospodarczych]

Maksymalnie 3 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Film

Długość: 90 sec., Rozmiar filmu: do 10 MB, dozwolone formaty: .mp4, .mov, .wmv, .flv, .avi, .avchd

Dodaj +
Referencje od partnerów biznesowych/klientów

maksymalnie 4 pliki, rozmiar plików max.10 MB, dozwolone formaty: .pdf, .doc, .docx, .dotx, .dot, .rtf, .odt

Dodaj +
Wszystkie informacje zawarte powyżej, są informacjami poufnymi. Będą wykorzystane przez audytora konkursu i członków kapituły w celu wyłonienia laureatki.

Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą podlegały ocenie.

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Zapoznaj się z Polityką prywatności, w której opisujemy w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa w związku z tym Ci przysługują.